Xem tất cả 18 kết quả

Close

Bộ Inverter hòa lưới 3 pha SMA – Sunny TriPower 8kW-10kW

Close

Bộ Inverter hòa lưới 3 pha ABB – PVS 100kW-120kW (WIFI + DC SWITCH)

Close

Bộ Inverter hòa lưới 3 pha ABB – PVS 50kW-60kW (WIFI + DC SWITCH)

Close

Bộ Inverter hòa lưới 3 pha ABB – TRIO 20kW-27.6kW (WIFI + DC SWITCH)

Close

Bộ Inverter hòa lưới 3 pha ABB – PVI 10kW-12.5kW (WIFI + DC SWITCH)

Close

Bộ Inverter hòa lưới 3 pha ABB – TRIO 5.8kW-8.5kW (WIFI + DC SWITCH)

Close

Bộ Inverter hòa lưới 1 pha ABB – UNO 3kW-5kW (WIFI + DC SWITCH)

Close

Bộ Inverter hòa lưới 3 pha SMA – Sunny TriPower 60kW

Close

Bộ Inverter hòa lưới 3 pha SMA – Sunny TriPower 50kW

Close

Bộ Inverter hòa lưới 3 pha SMA – Sunny TriPower 15.0-25.0kW

Close

Bộ Inverter hòa lưới 3 pha SMA – Sunny TriPower 5.0-12.0kW

Close

Bộ Inverter hòa lưới 1 pha SMA – Sunny Boy 3.0-5.0kW

Close

Bộ Inverter hòa lưới 1 pha SMA – Sunny Boy 1.5-2.5kW

Bộ Inverter hòa lưới 3 phase X3-ZDNY 10.0-36.0 (WIFI + DC SWITCH)

42,260,00065,590,000

Bộ Inverter hòa lưới 3 phase X3-Mic 4.0-10.0 (WIFI + DC SWITCH)

25,710,00034,310,000

Bộ Inverter hòa lưới 1 phase X1-Boost 3.0-5.0T (WIFI + DC SWITCH)

17,330,00018,670,000

Bộ Inverter hòa lưới 1 phase X1-Air 2.5-3.3 (WIFI + DC SWITCH)

13,030,00013,610,000

Bộ Inverter hòa lưới 1 phase X1-Mini 1.1-2.0 (WIFI + DC SWITCH)

9,330,0009,730,000